ارتباط با ما

تلفن: (021)88843007
فکس: (021)88323284

الصاق هولوگرام

الصاق هولوگرام

در مواردی که نیاز به الصاق هولوگرام باشد، مجموعه رمزپوش توانمندی الصاق هولوگرام بر روی برچسب‌ها و کارت‌ها را دارد.